99/5/EC Radyo ve Telekomikasyon Ekipmanları Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 –

  1. Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

  1. Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.
  2. Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında kullanılan özel amaçlı cihazlar ile ek-1’de belirtilen cihazlar hariç;
    • Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,
    • Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,
    • Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/245/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde veya 23/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar hakkında uygulanır.

Başvuru Talep Formu