2006/95/EC LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar. Bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen teçhizat ve radyo-elektrik paraziti gibi durumlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır

Başvuru Talep Formu