2004/108/EC – EMC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli / elektronik cihazlar ile sistemlerin standart ve düzenlemelerle belirlenen normal elektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çalışmasını, hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek ve kendisi de diğer bozulmalardan etkilenmeyecek şekilde yeterli seviyede yapısal bağışıklığa sahip ve elektrik dağıtım ağlarının kendilerini ve beslemiş oldukları teçhizatlar ile telekomünikasyon ağlarının kendilerini ve bunlara bağlı cihazları etkileyen elektromanyetik bozulmalardan korunmuş olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu tür bozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve bu cihazlarla ilgili koruma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

Belirli cihazların bu Yönetmelikte belirtilen koruma şartları, bu cihazlara ait özel yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, bu cihazlar veya koruma şartları konusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Radyo amatörleri tarafından kullanılan radyolar (telsizler), Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin birinci maddesindeki radyo düzenlemelerinin 53 nolu tanımına göre cihaz ticari olarak piyasada, bulunmuyor ise, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Başvuru Talep Formu